liljebiller2.jpg
 
WETCIT vätnings-, spridnings- och penetreringsmedel

Etikett

Säkerhetsdatablad

 

WETCIT är ett nytt och annorlunda spridningsmedel baserat på ekologisk apelsinolja och verkar dels som spridningsmedel, men även som penetreringsmedel som kan tränga in i det yttersta cellskiktet hos många växtslag och ger därmed ofta en förbättrad effekt av en bladgödsling eller ett växtskyddsmedel.

 

WETCIT är utvecklat för användning i tankblandningar och ökar effekten av de flesta bladgödningsmedel, ogräsmedel, växtskyddsmedel och biopesticider. Regelbunden användning av WETCIT i bevattningssystem hindrar ansamling av kemikalierester, vilket reducerar igentäppning av spridare.

 

VERKNINGSSÄTT

WETCIT har både hydrofila och lipofila egenskaper vilket gör att din tankblandning kan tränga igenom det yttre vaxskiktet av kutikulan hos insekter och på växtytor. WETCITger utmärkt fördelning av ogräs- och växtskyddsmedel även vid låga doser.

WETCIT är ett ytaktivt ämne med en unik kombination ingredienser. WETCITreducerar kraftigt vätskans ytspänning, vilket ger enhetliga droppar i blandningen. WETCIT ökar vätnings- och fördelningsförmågan, samt ökar täckningsgraden på svåråtkomliga områden. WETCIT lämpar sig speciellt till vattenavstötande växtytor och grödor med tätt bladverk. WETCIT förbättrar kontaktverkan med vaxskiktet på blad och skadedjur.

Effekten av WETCIT påverkas inte av tankblandningens pH-värde, och WETCIT påverkar inte tankblandningens pH-värde, om produkten appliceras enligt bruksanvisningen.

 

DOSERING

Växtnäringsmedel, insekt-, svamp-, biopesticider samt konventionella växtskyddsmedel: 0,1 - 0,3 %

Tillväxtregeringsmedel: 0,05 - 0,1 %

Ogräsmedel: 0,1 - 1 %

 

BLANDNING

När WETCIT ska blandas med ett annat medel, bör man följa producentens rekommenderade blandningsprocedur för produkten. WETCIT ska tillsättas spruttanken efter att den har fyllts upp till minst två tredjedelar av slutvolymen.

Produkten bör användas inom 24 timmar efter blandning.

Skumdämpningsmedel kan vara nödvändigt om tankblandningen har kommit i kontakt med syre. Detta påverkar inte produktens effekt.

Säkerställ att all sprututrustning är noggrant rengjord när du använder WETCIT för första gången eftersom kemikalierester i spruttankar och utrustning kan lösgöras. Kontrollera filtren regelbundet vid den första användningen.

 

KOMPATIBILITET

WETCIT är kompatibelt med de flesta lantbrukskemikalier. Kompatibiliteten kan dock påverkas av andra produkter i tankblandningen. Därför rekommenderas en inledande provblandning innan den färdiga blandningen sprutas på grödan.

 

FYTOTOXICITET

Applicering ska ske på morgonen eller kvällen (undvik höga temperaturer).

Spruta bara till avrinning, särskilt vid fruktsättning hos kärnfrukter, körsbär, druvor, eller andra känsliga grödor.

Utförande av ett kompatibilitetstest med andra produkter rekommenderas kraftigt på grund av möjliga variationer i koppar- och svavelformuleringar.

Iaktta försiktighet vid användning av tankblandningar, som innehåller emulgeringsmedel, kopparhaltiga ämnen och/eller klorpyrifos, på grödor som normalt är känsliga för dessa föreningar.

 


wetcit temp


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige