oeresnudebille2.jpg
 
Bankplantor

                                                                                                                             Produktblad

Bankplantor är ett system för uppförökning av bladlussteklar. Först uppför-ökas en art av bladlus på en  stråsädesplanta, därefter tillföres parasitsteklar för uppförökning på dessa speciella bladlussarter. Det används två arter av bladlöss: sädesbladlusen Sitibion avenae för uppförökning av Aphidius ervi, samt en mindre, lite mörkare lus, Rhopalosiphum padi till förökning av Aphidius colemani. Båda arterna uppförökas på gräsarter (rågvete) och gör  därför ingen skada då de inte kan överleva på 2-hjärtbladiga  kulturer. Bankplantor till Aphidius colemani är kanske det lättaste systemet att  hålla i odling.

 

Användning praktiskt:

Bankplantor bör ses som ett  komplement till en förebyggande utsättning av  "lösa" parasitsteklar. Detta för att det ofta är svårt att kontrollera bladlössen med enbart förebyggande utsättningar och dels för att  mängden parasit-steklar från bankplantan kan variera beroende på kulturens olika utvecklingsstadier. En annan fördel är att fördelningen av parasitsteklar blir bättre när det tillförs utsättningar av "lösa" parasitsteklar.

"Banken håller" upp till 8 veckor innan den vissnar.

 I grönsakskulturer bör minst 3 bankplantor / 2000 m² användas. 

I prydnadsväxter krävs 6-10 aktiva plantor  / 1000 m2 , därför rekommenderas följande:

  • Placera ut  2 bankplantor / 1000 m² växthus var 14:e dag.
  • När en bankplanta vissnat och parasitsteklarna kläckts, eller om det inte är fler bladlöss på plantan, avlägsnas denna och ersättas med en ny bankplanta. (Om man hela tiden tillför 2 plantor / 14:e dag kommer det således att vara 6 - 8 aktiva plantor i huset.)
  • Fortsätt med förebyggande utsättningar av parasitsteklar var vecka eller var 14:e dag.

Lössen på bankplantorna kommer då fortlöpande att bli parasiterade av den regelbundna utsättningen av "lösa" parasitsteklar.

 

 Förbrukning:

  • Till prydnadsväxter rekommenderas 6 bankplantor / 1000 m2.

För att få en jämn fördelning i växthuset rekommenderas att fortsätta med utsättningar av parasitsteklar med en lägre dos.

  • Till grönsakskulturer 3 bankplantor / 2000 m².

 Produktbeskrivning

En uppförökningsbox mot de större lössen (Aulacorthum solani)

Parasitstekel; Aphidius ervi.

En uppförökningsbox mot mindre bladlöss (Myzus persicae)

Parasitstekel; Aphidius colemani

Produkten leverereas i boxar med 10-20 cm högt korn med löss på, där de kan uppförökas till ca 500-2000 st / planta.

Det går även att erhålla bankplantslöss i lösvikt. (Detta underlättar transporterna.)


bankerplanter.jpg


© Biobasiq Sverige AB

Braxengränd 3   |   312 33 Laholm   |   Sverige