oeresnudebille.jpg
 
Ferramol Snigelmedel

Produktblad Säkerhetsdatablad (Pdf)

 

Ferramol är formulerat som ett granulat med regnfasthet i upp till 6 veckor. Det aktiva ämnet är järnfosfat. Järnfosfat förekommer naturligt i jorden.

Produkten är tillåten att använda i ekologisk odling.

Ferramol är verksam både mot åkersnigel och "mördarsnigel" Arion lusitanicus.


Växthus
Ferramol är godkänt för användning i växthus. Ferramols regnfasthet är en fördel vid övervattning i växthus. Den rekommenderade dosen är 15-25 kg/ha.

 

Lantbruk
I vintervete och vinterraps är det i synnerhet åkersnigeln (Deroceras reticulatum), som vållar problem. Ferramol är godkänt till dessa grödor. Försök utförda på hösten 2002 visar, att Ferramol har lika så god effekt, som Methaldhyd för bekämpning av åkersnigel med samma antal kg/ha. Den godkända doseringen är 25 kg/ha mot åkersnigel, men beroende på antalet sniglar, kommer en dosering i intervallet 10-15 kg att vara tillräckligt. 10 kg/ha svarar till ca. 80 granulatkorn /m2, vilket bekämpar ca. 80 åkersniglar. Bäst effekt uppnås vid att köra ut Ferramol direkt efter sådd. Det kan dock vara nödvändigt att upprepa applicering av Ferramol-korn på utsatta delar av arealen.

Frilandsgrödor
Ferramol är godkänt till användning på friland och rekommenderas att användas med en dosering på 15-25 kg/ha och vid rad-odling 4,5-7,5 kg/ha. På friland vattnas grödan ofta och speciellt här är Ferramol´s regnfasthet en stor fördel.

Förpackning
5 kg. till 1.000 m2


Ferramol_Sverige_10kg.jpg


© Biobasiq Sverige AB

Braxengränd 3   |   312 33 Laholm   |   Sverige