oeresnudebille.jpg
 
Contans® WG - ett biologiskt medel mot bomullsmögel

Produktblad Säkerhetsdatablad

 

Contans består av nyttosvampen Coniothyrium minitans, som parasiterar och bryter ner bomullsmöglets vilostadier, så kallade sklerotier. Med en långsiktig strategi för Contans-behandlingar i marken, kan man därmed få ner smittotrycket i jorden och odla friskare grödor.

 

Användningsområde

Contans kan användas mot olika  bomullsmögelarter som: Sclerotinia sclerotiorum, S. minor. Man har också sett effekt mot Sclerotinia cepivorum i lök, men effekten är inte helt undersökt.

 

Contans används i gurka, i odlingar av oljeväxter, klöver, sallat, morötter med mera. I Tyskland är Contans också godkänt till många andra mottagliga grödor som rotselleri, morötter, blomkål, vitkål, potatis, solrosor, ärter, bönor, svartrot, gurka, tomat, krysantemum med flera.

 

Produktbeskrivning

Contans är ett vattenlösligt granulat med ett lättspritt sporinnehåll (CFU) av Coniothyrium minitans på 1x 109 sporer/gram.

 

Contans förekommer naturligt i jorden och angriper inte människor och andra däggdjur, fiskar, fåglar eller växter. Svampen kan inte angripa bin, och integreras bra med annat biologisk växtskydd.

 

Contans är godkänd till ekologisk odling. Ingen karens.

 

Verkningssätt

Nyttovampen i Contans parasiterar och bryter ner bomullsmöglets vilsporer, de svarta sklerotierna. Sklerotierna övervintrar i jorden och ger upphov till nästa vårs produktion av smittbärarande sporer. Sklerotierna kan utgöra en smittofara i marken i upp till 8 år. Om behandling med Contans görs på en mark med sklerotier, kommer sklerotierna i det behandlade jordlagret bli nedbrutna på 2-4 månader under sommarhalvåret och under lite längre tid i vinterhalvåret. På så sätt minskas faran för smitta i den efterföljande grödan.

 

Då nyttosvampen i Contans inte bryter ner bomullsmöglets mycelier och sporer, är det viktigt att behandla förebyggande.

 

Användning

Man kan med fördel planlägga Contans-behandlingarna flera år fram i med tanke på växtföljden.

 

Med en långsiktig planläggning är det möjligt att gradvis reducera antalet av sklerotier - och därmed smittofaran - från hela plöjningsdjupet. Följande behandlingsmöjligheter finns:

  • Innan sådd/utplantering av bomullsmögel-mottaglig gröda.
  • Innan sådd av "förfrukt", vilket ger en längre period för nedbrytning av sklerotierna (till exempel innan sådd av korn, som efterföljs av sallat i samma mark). Det får dock inte förekomma plöjning i mellan de två grödorna.
  • Behandling direkt på bomullsmögel-infekterade plantrester direkt efter skörd, som efterföljs av harvning/fräsning.

Dosering

Gröda

Dosering

Sallat

4 kg Contans/ha

Raps

2 kg Contans/ha

 

Bruksanvisning
Bäst resultat uppnås om Contans-granulatet löses upp i en mindre mängd vatten i 20-30 minuter, med kontinuerlig omrörning. Häll därefter över innehållet i det rengjorda sprutkärlet och tillsätt den resterande vattenmängden (sprutkärlet får inte innehålla fungicidrester).

 

Normalt används 200-1000 liter vatten till sprutning/ha (ju större mängd vatten desto bättre). Contans sprutas/vattnas ut på jorden med lågt tryck. Contans är UV-ljus känsligt och bör därför sprutas/vattnas ut på eftermiddagen/kvällen och harvas ner så snart som möjligt, till exempel nästa morgon, med rotorharv eller liknande. Contans inarbetas grundligt i det översta 3-5 cm av jordlaget.


Om plöjning sker vid senare tidpunkt, kommer sklerotier från djupareliggande jordlager blottläggas, vilket gör att det blir nödvändigt att upprepa behandlingen med Contans.


Undvik användning av kemiska svampmedel i samband med användning av Contans.

 

Förvaring
Ska förvaras vid max. 4- 6oC. Förvaras det under dessa förhållanden, har Contans en hållbarhet på minst 6 månader från produktionsdatum.


Produkten har flera års hållbarhet vid förvaring i frys vid - 18 oC.

 


 

Contans_rapsogsalat_copy.jpg

 

Contans_emballage.jpg


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige